Ürgüp Belediyesine Ait 3 adet dükkan satılık

Ürgüp Belediye Başkanlığı'na ait 3 adet dükkan satılıktır.

1.  Ürgüp Belediye Başkanlığı'na ait 46 m² dükkan satılacaktır

Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Temenni Mahallesinde bulunan, aşağıda mevkisi, cinsi, pafta, ada, parsel, bağımsız bölüm nosu, m² miktarı ve muhammen satış bedeli ile geçici teminatı belirtilen belediyemizce yapılmakta olan dükkân niteliğindeki bağımsız bölüm (Şartnamede taşınmaz olarak anılacaktır) 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
 1. İhale 08.06. 2022 Çarşamba günü saat 11.30’da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.
 2. İhaleye katılacak istekliler aşağıda bilgileri verilen taşınmazın geçici teminatını ilgili ihale saatinden en geç bir saat önce belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.
 3. Satışı yapılacak olan taşınmazın satış bedelinin yarısı ihalenin idare tarafından onayından itibaren 5 (beş) gün içinde peşin ödenecek olup, diğer yarısı 2 eşit taksit halinde ödenecektir. Bu ödemelerin belirtilen tarihler içerisinde gerçekleşmemesi halinde, ihale tek taraflı olarak fesh edilecek, geçici teminat belediyemize irad kaydedilecektir.
 4. İhaleye herhangi bir firma, şirket yada kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt               Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma Yetkisi Noter     
            onaylı) ibraz etmesi şarttır.
 1. Taşınmaz projesine uygun yapılarak teslim edilecektir. Su, elektrik ve doğalgaz abonelik işlemleri ve ücretleri alıcıya ait olacaktır.
 2. Satışı yapılacak olan taşınmaza ait eklentileri içeren ve şartname ekinde bulunan Yönetim Planının 41. Maddesinde belirtilen alanlar eklenti olarak kullanılacaktır.
 3. İhaleye ait ilan, reklam, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır. 3065 sayılı Kanun'un (17/4-p) maddesine göre taşınmazların satışı KDV’den istisnadır. İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Tek taraflı fesh etme idarenin uhdesindedir.
 5. Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 11.05.2022

TAŞINMAZIN

MEVKİİCİNSİPAFTAADAPARSELBAĞIMSIZ BÖLÜM NOTAPU BRÜT ALANIEKLENTİSİ
(TERAS)
EKLENTİSİ
(BAHÇE)
MUH. SATIŞ BEDELİGEÇİCİ TEMİNATI
TEMENNİDÜKKAN9314994Z-146,77 m²46,77 m²20,40 m²3.040.000,00 TL91.200,00 TL

2. Ürgüp Belediye Başkanlığı'na ait 54 m² dükkan satılacaktır

Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Temenni Mahallesinde bulunan, aşağıda mevkisi, cinsi, pafta, ada, parsel, bağımsız bölüm nosu, m² miktarı ve muhammen satış bedeli ile geçici teminatı belirtilen belediyemizce yapılmakta olan dükkân niteliğindeki bağımsız bölüm (Şartnamede taşınmaz olarak anılacaktır) 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
 1. İhale 08.06.2022 Çarşamba günü saat 15.30’da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.
 2. İhaleye katılacak istekliler aşağıda bilgileri verilen taşınmazın geçici teminatını ilgili ihale saatinden en geç bir saat önce belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.
 3. Satışı yapılacak olan taşınmazın satış bedelinin yarısı ihalenin idare tarafından onayından itibaren 5 (beş) gün içinde peşin ödenecek olup, diğer yarısı diğer yarısı 2 eşit taksit halinde ödenecektir. Bu ödemelerin belirtilen tarihler içerisinde gerçekleşmemesi halinde, ihale tek taraflı olarak fesh edilecek, geçici teminat belediyemize irad kaydedilecektir.
 4. İhaleye herhangi bir firma, şirket yada kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt               Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma Yetkisi Noter     
            onaylı) ibraz etmesi şarttır.
 1. Taşınmaz projesine uygun yapılarak teslim edilecektir. Su, elektrik ve doğalgaz abonelik işlemleri ve ücretleri alıcıya ait olacaktır.
 2. Satışı yapılacak olan taşınmaza ait eklentileri içeren ve şartname ekinde bulunan Yönetim Planının 41. Maddesinde belirtilen alanlar eklenti olarak kullanılacaktır.
 3. İhaleye ait ilan, reklam, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır. 3065 sayılı Kanun'un (17/4-p) maddesine göre taşınmazların satışı KDV’den istisnadır. İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Tek taraflı fesh etme idarenin uhdesindedir.
 5. Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 11.05.2022

TAŞINMAZIN

MEVKİİCİNSİPAFTAADAPARSELBAĞIMSIZ BÖLÜM NOTAPU BRÜT ALANIEKLENTİSİ
(TERAS)
EKLENTİSİ
(BAHÇE)
MUH. SATIŞ BEDELİGEÇİCİ TEMİNATI
TEMENNİDÜKKAN9314994Z-254,72 m²54,72 m²20,40 m²3.556.800,00 TL106.704,00 TL

3- Ürgüp Belediye Başkanlığı'na ait 46 m² dükkan satılacaktır

Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Temenni Mahallesinde bulunan, aşağıda mevkisi, cinsi, pafta, ada, parsel, bağımsız bölüm nosu, m² miktarı ve muhammen satış bedeli ile geçici teminatı belirtilen belediyemizce yapılmakta olan dükkân niteliğindeki bağımsız bölüm (Şartnamede taşınmaz olarak anılacaktır) 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
 1. İhale 09.06.2022 Perşembe günü saat 15.30’da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.
 2. İhaleye katılacak istekliler aşağıda bilgileri verilen taşınmazın geçici teminatını ilgili ihale saatinden en geç bir saat önce belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.
 3. Satışı yapılacak olan taşınmazın satış bedelinin yarısı ihalenin idare tarafından onayından itibaren 5 (beş) gün içinde peşin ödenecek olup, diğer yarısı diğer yarısı 2 eşit taksit halinde ödenecektir. Bu ödemelerin belirtilen tarihler içerisinde gerçekleşmemesi halinde, ihale tek taraflı olarak fesh edilecek, geçici teminat belediyemize irad kaydedilecektir.
 4. İhaleye herhangi bir firma, şirket yada kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt               Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma Yetkisi Noter     
            onaylı) ibraz etmesi şarttır.
 1. Taşınmaz projesine uygun yapılarak teslim edilecektir. Su, elektrik ve doğalgaz abonelik işlemleri ve ücretleri alıcıya ait olacaktır.
 2. Satışı yapılacak olan taşınmaza ait eklentileri içeren ve şartname ekinde bulunan Yönetim Planının 41. Maddesinde belirtilen alanlar eklenti olarak kullanılacaktır.
 3. İhaleye ait ilan, reklam, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır. 3065 sayılı Kanun'un (17/4-p) maddesine göre taşınmazların satışı KDV’den istisnadır. İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Tek taraflı fesh etme idarenin uhdesindedir.
 5. Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 11.05.2022

TAŞINMAZIN

MEVKİİCİNSİPAFTAADAPARSELBAĞIMSIZ BÖLÜM NOTAPU BRÜT ALANIEKLENTİSİ
(TERAS)
EKLENTİSİ
(BAHÇE)
MUH. SATIŞ BEDELİGEÇİCİ TEMİNATI
TEMENNİDÜKKAN9314994Z-446,23 m²46,23 m²20,40 m²3.004.950,00 TL90.148,50 TL

16 May 2022 - 18:15 Nevşehir- Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kapadokya Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kapadokya Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kapadokya Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kapadokya Haber değil haberi geçen ajanstır.Anket Karla Mücadeleyi Ne kadar Başarılı Buldunuz?